Skip Navigation Links
Opret profil    |    Log ind
 
Her nedenunder finder du de til enhver tid gældende vedtægter for ridecenteret.
 
Vedtægter for Aalestrup Ridecenter af 1998
 

§ 1. Klubbens formål er at stille ride- og staldfaciliteter til rådighed for heste- og rideinteresserede i Aalestrup og omegn.

§ 2. For at være medlem af foreningen, skal der tegnes medlemskab i Aalestrup Ridecenter af 1998. Erhvervelse af medlemskab kan foretages ved køb af medlemsbevis eller ved løbende kontingent. Medlemskabet er endvidere betinget af, at staldleje er betalt. Prisen på medlemsbevis fastsættes af bestyrelsen. Salg / overdragelse af medlemsbevis kan kun foregå gennem bestyrelsen. Ved opstaldning på Aalestrup Ridecenter af 1998 er medlemskab en betingelse. Medlemskab af foreningen giver ret til brug af luftefolde.

§ 3. Bestyrelsen fastsætter staldlejen, og denne opkræves månedlig forud 12 gange om året. Er staldlejen ikke betalt rettidigt, pålægges et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Ved 2 mdrs. restance overgår medlemsbeviset til Aalestrup Ridecenter af 1998.

§ 3.1. Bestyrelsen fastsætter leje af græsfolde, og denne opkræves forud. Vedligehold af hegn og græsfold påhviler lejeren. Regelmæssig omlægning af græsmarken påhviler Aalestrup Ridecenter.

§ 3.2. Ved besøg på Aalestrup Ridecenter af 1998 kan der til enhver tid ske gæsteopstaldning af heste og overnatning under primitive forhold, mod der betales et gebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

§ 4. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der afgår hvert år 2 (3) bestyrelsesmedlemmer. Første gang 2 bestyrelsesmedlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for bestyrelsen. I tilfælde af udtrædelse, indtræder disse i bestyrelsen indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori mindst 1 bestyrelsesmedlem + max 2 af Aalestrup Rideklubs bestyrelse skal have sæde.

§ 4.1. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer.

§ 4.2. Foreningen tegnes af formanden og kasserer tilsammen. I forbindelse med gældsoptagelse eller pantsætning tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformanden. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede i afstemningen. Næstformanden træder, under formandens fravær, i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen læses op på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

§ 6. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle beslutninger vedr. dens virksomhed.

§ 7. Regnskabet afsluttes den 31. december og skal foreligge med revisorernes godkendelse på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 8. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelse til Generalforsamlingen med angivelse af tid, sted og dagsorden sker med mindst 14. dages varsel ved opslag på Ridecenteret og på Ridecenterets /Aalestrup Rideklubs hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal sendes skriftlig til formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Endvidere gælder at medlemmer har stemmeret, hvis de er fyldt 16 år og er valgbare, hvis de er fyldt 18 år.

Beslutninger kan uanset de fremmødte medlemmers antal gyldigt træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kan dog kun foretages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor ved 2 på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum, lovligt indvarslede generalforsamlinger.

§ 9. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, ved vedtægtsændringer, eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftligt begæring herom, med meddelelse om dagsorden.

§ 10. Foreningens opløsning kan kun ske, når beslutning herom vedtages efter 2 på hinanden lovligt varslede generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på begge generalforsamlinger vedtages med mindst 75 % af de afgivne stemmer.

§ 10.1. Ved foreningens ophør skal et eventuelt positivt provenu, efter at medlemmerne har fået deres indskud retur, anvendes til kultur-/sportsaktiviteter i Aalestrup og omegn. Den siddende bestyrelse er ene ansvarlig herfor. § 10.1. kan kun ændres med godkendelse fra Aalestrup kommunalbestyrelse.

§ 10.2 Ved foreningens ophør skal det bidrag der er udbetalt i forbindelse med etableringen af centeret på Borgergade 59 tilbageføres til Erhvervsfremmestyrelsen.

Note: 3 år fra endelig afregning. Endelig afregning er den 21.09.2000.

§ 11. Alle heste skal være ansvarsforsikrede, og regelret vaccineret mod hesteinfluenza.

Ændringer af vedtægter godkendt på ordinær generalforsamling den 17. februar 2010 samt på ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 2010.

Formand Næstformand Kasserer

Jørgen S. Christensen Marie Skipper Mette Stephens

______________________ ___________________ ____________________

Sekretær Medlem

Tina Skinnerup Jørgen Duch

_______________________ ____________________