Skip Navigation Links
Opret profil    |    Log ind
 

Her nedenunder finder du de til enhver tid gældende vedtægter for rideklubben.

 

Vedtægter for Aalestrup Heste- og Rideklub

 

 

§ 1   Klubbens navn er Aalestrup Heste- og Rideklub
Forkortelse: AAHR
Klubbens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune

 

§ 2    Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§ 3    Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter den nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de  af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4    I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer har stemmeret, når de fylder 16 år, men er ikke valgbare til bestyrelsen, før de er fyldt 18 år. Forældre / værger til medlemmer under 16 år kan stemme på vegne af disse.
I klubben kan også optages passive medlemmer, dvs. medlemmer der ikke er sportsligt aktive. Passive medlemmer har samme demokratiske rettigheder som andre medlemmer, det vil sige f.eks. stemmeret samt valgret. Derimod er passive medlemmer ikke berettigede til at deltage i ridestævner og andre ridesportslige aktiviteter. Passive medlemmer betaler halvdelen af en aktivs årskontingent.

 

§ 5    Årskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance. Betaling for undervisning fastsættes af bestyrelsen og betales månedsvis.

 

§ 6    Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§ 7a  Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 7b  I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne. Medlemmer har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

 

§ 7c  I det af § 7b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber, eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

 

§ 8    Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år. Der vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen. Der afgår hvert andet år 3 medlemmer og hvert andet år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af frafald, indtræder suppleanterne i bestyrelsen indtil næste generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem, som ikke er på valg, trækker sig på generalforsamlingen, vælges yderligere et medlem til erstatning for denne. Den valgte person med et højeste stemmetal indgår i stedet for medlemmer, der har trukket sig. Vedkommende sidder til næste generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen har lov til at nedsætte et udvalg, hvori et bestyrelsesmedlem skal have sæde. Der må ikke vælges ansatte på ridecenteret til rideklubbens bestyrelse. Juniormedlemmer alene vælger 2 repræsentanter fra egen gruppe til bestyrelsen. De må vælges fra og med det fyldte 14. år og til og med det år, de fylder 18 år.

 

§ 9    Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

 

§ 10  Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Foreningens formue indsættes i et eller flere af byens pengeinstitutter. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger, som er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.

 

§ 11  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og de af medlemmerne indsendte forslag meddeles ved opslag på Ridecenteret og på Ridecenteret/Aalestrup Rideklubs hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Stemmeret har medlemmer over 16 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem af klubbens i mindst 3 måneder. Der kan ikke afstemmes med overdragelse af fuldmagt.


Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet skal uddeles på generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
Valg af 2 juniormedlemmer + 1 suppleant
Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse af klubbens faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 7c, § 12 og § 14. Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.

§ 12  Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse. Klubåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afsluttes den 31. december og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2  på den ordinære generalforsamling blandt medlemmer valgte revisorer. Dette behøves dog ikke, såfremt man bruger Statsaut. Revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

 

§ 13  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsordenen.  I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

 

§ 14  Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i distrikt 11/13 ved distriktets foranstaltning.

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 07. maj  2019. 

 

 

Bestyrelsen for Aalestrup Heste- og Rideklub.