Skip Navigation Links
Opret profil    |    Log ind
 
 
   

Vedtægter for Aalestrup Ridecenter af 1998

  

 

  

 

  

§ 1 Klubbens formål er at stille ride- og staldfaciliteter til rådighed for heste- og

  

rideinteresserede i Aalestrup og omegn.

  

 

  

§ 2 For at være medlem af foreningen, skal der tegnes medlemskab i Aalestrup Ridecenter af 1998.

Erhvervelse af medlemskab sker ved månedlig betaling af boksleje.   Medlemskab af Aalestrup Ridecenter af 1998 giver ret til brug af lufte folde.    

 

  

§ 3 Bestyrelsen fastsætter staldlejen, og denne opkræves månedlig forud 12 gange om året.

  

Er staldlejen ikke betalt rettidigt, pålægges et rykkergebyr. 

  

 

  

§ 3.1 Bestyrelsen fastsætter leje af græsfolde, og denne opkræves forud.

  

Vedligehold af hegn og græsfold påhviler lejeren. Regelmæssig omlægning af

  

græsmarken påhviler Aalestrup Ridecenter.

  

 

  

§ 3.2 Ved besøg på Aalestrup Ridecenter af 1998 kan der til enhver tid ske gæsteopstaldning af heste og overnatning under primitive forhold, mod der betales et gebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

  

 

  

§ 4 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på

  

generalforsamlingen for 2 år. Der afgår hvert år 2 (3) bestyrelsesmedlemmer. Første

  

gang 2 bestyrelsesmedlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

  

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for bestyrelsen. I tilfælde af udtrædelse,

  

indtræder disse i bestyrelsen indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv

  

formand, næstformand, sekretær og kasserer.

  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori mindst 1 bestyrelsesmedlem + max. 2 af

  

Aalestrup Rideklubs bestyrelse skal have sæde.

  

 

  

§ 4.1 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. Dette er dog ikke nødvendig hvis der bruges aut. Revisor til færdiggørelse af regnskabet.

  

 

  

§ 4.2 Foreningen tegnes af formanden og kasserer tilsammen. I forbindelse med

  

gældsoptagelse eller pantsætning tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

  

 

  

§ 5 Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle

  

bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er

  

formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig

  

bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede i

  

afstemningen. Næstformanden træder, under formandens fravær, i dennes sted.

  

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen

  

læses op på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

  

 

  

§ 6 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle

  

beslutninger vedrørende dens virksomhed.

  

 

  

§ 7 Regnskabet afsluttes den 31. december, og skal foreligge med revisorernes godkendelse på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

  

 

  

§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes i februar eller marts måned. Indkaldelse til

  

Generalforsamlingen med angivelse af tid, sted og dagsorden sker med mindst 14. dages varsel ved opslag på Ridecenteret og på Ridecenterets /Aalestrup Rideklubs hjemmeside.

  

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes skriftlig til formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

  

Endvidere gælder, at medlemmer har stemmeret, hvis de er fyldt 16 år og er valgbare,

  

hvis de er fyldt 18 år.

  

Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt træffes ved simpelt stemmeflertal.

  

Vedtægtsændringer kan dog kun foretages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer

  

stemmer derfor ved 2 på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum, lovligt

  

indvarslede generalforsamlinger.

  

 

  

§ 9 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, ved vedtægtsændringer, eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftligt begæring herom, med meddelelse om dagsorden.

  

 

  

§ 10 Foreningens opløsning kan kun ske, når beslutning herom vedtages efter 2 på hinanden lovligt, varslede generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves, at opløsningen på begge generalforsamlinger vedtages med mindst 75 % af de afgivne stemmer.

  

 

  

§ 10.1 Ved foreningens ophør skal et eventuelt positivt provenu, efter at medlemmerne har fået deres indskud retur, anvendes til kultur-/sportsaktiviteter i Aalestrup og omegn. Den siddende bestyrelse er ene ansvarlig herfor. § 10.1. kan kun ændres med godkendelse fra Aalestrup kommunalbestyrelse.

  

 

  

§ 10.2 Ved foreningens ophør skal det bidrag, der er udbetalt i forbindelse med etableringen af centeret på Borgergade 59 tilbageføres til Erhvervs fremmedstyrelsen.

  

Note: 3 år fra endelig afregning. Endelig afregning er den 21.09.2000.

  

 

  

§ 11 Alle heste skal være ansvarsforsikrede, og regelret vaccineret mod hesteinfluenza.

  

 

  

 

  

Ændringer af vedtægter godkendt på ordinær generalforsamling d. 06.04.2024 samt på ekstraordinær generalforsamling d. 16.05.2024.